TaxTree Explorer

Details for Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
NCBI 555
Found 866 enzymes for Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
Synonyms
  1. Erwinia aroideae
  2. "Erwinia aroideae" (Townsend) Holland
  3. Erwinia carotovora carotovora
  4. Erwinia carotovora subsp. carotovora (Jones 1901) Bergey et al. 1923 (Approved lists 1980)
  5. Erwinia carotovora subsp. carotovora
  6. Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Jones 1901) Hauben et al. 1999
  7. Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Jones 1901) Hauben et al. 1999 emend. Gardan et al. 2003
  8. Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Jones 1901) Hauben &al. 1999 emend. Gardan &al. 2003
  9. Pectobacterium carotovorum subsp. cartovorum
  10. Pectobacterium cartovorum subsp. cartovorum