TaxTree Explorer

Details for Ascomycota
NCBI 4890
Found 1891 enzymes for Ascomycota
Synonyms
  1. ascomycete fungi
  2. ascomycetes
  3. sac fungi