TaxTree Explorer

Details for Pezizomycotina
NCBI 147538
Found 1194 enzymes for Pezizomycotina
Synonyms
  1. Euascomycota
  2. filamentous ascomycetes