Reaction catalyzed by 9-cis-epoxycarotenoid dioxygenase (1.13.11.51) show all sequences for 1.13.11.51
+
=
+
9-cis-violaxanthin
+
O2
=
2-cis,4-trans-xanthoxin
+
(3S,5R,6S)-5,6-epoxy-3-hydroxy-5,6-dihydro-12'-apo-beta-caroten-12'-al