Reaction catalyzed by tRNA-2-methylthio-N6-dimethylallyladenosine synthase (2.8.4.3), [ribosomal protein S12] (aspartate89-C3)-methylthiotransferase (2.8.4.4) show all sequences for 2.8.4.4
N6-dimethylallyladenine37 in tRNA
+
sulfur-(sulfur carrier)
+2
=
2-methylthio-N6-dimethylallyladenine37 in tRNA
+
+
(sulfur carrier)
+
+
N6-dimethylallyladenine37 in tRNA
+
sulfur-(sulfur carrier)
+
2 S-adenosyl-L-methionine
=
2-methylthio-N6-dimethylallyladenine37 in tRNA
+
S-adenosyl-L-homocysteine
+
(sulfur carrier)
+
L-methionine
+
5'-deoxyadenosine